Waarom worden er bomen gekapt?

Gemeente Deventer:

In Deventer worden diverse bomen weggehaald door Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer. Door deze bomen weg te halen ontstaat er een veiligere situatie in de nabijheid van formele paden en woningen.

Is deze ingreep nodig?

In 2019 zijn bomen omgewaaid. Om de veiligheid voor gebruikers en aanwonenden van deze gebieden te vergroten, is besloten om bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden te verwijderen.

Dunning

Er worden ook dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd. Dunnen is de belangrijkste maatregel die een beheerder tot zijn beschikking heeft om de bosontwikkeling te sturen. Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten.

Geen kapvergunning nodig

Voor de onderhoudsmaatregelen is geen kapvergunning nodig, de werkzaamheden vallen onder ‘dunnen’. Dit is geregeld in artikel 4.11 van de APV.

________________________________________

Vraag en antwoord:

Aan de bomenstichting:

Geachte mevrouw/heer,

Kunt u een verklaring geven voor onderstaande e-mail die ik aan de raadsleden gestuurd heb t.a.v. de massale bomenkap in Deventer.

Met vriendelijke groeten, Nicole de Boer

—————————————————————–

Beste Nicole de Boer,

Terecht signaleert u dat er de laatste tijd vrij veel gekapt wordt in Deventer. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met drie droge zomers, waardoor veel bomen verdroogden.

Ook wordt er gekapt omdat onderhoud te lang uitgesteld is (bijv. Douwelerkolk), wat gevaarlijke situaties voor wandelaars opleverde.
 Een andere reden is laanboom verjonging (bijv. Boxbergerweg);  voor omwonenden is slechte of matige vitaliteit niet altijd zichtbaar, waardoor vaak weerstand ontstaat. Deze kap vloeit voort uit het laanboom verjongingsbeleid van de gemeente. In het verleden was dit gebaseerd op 40 à 50% uitval van bomen in de laan, waarbij het voor het publiek niet duidelijk zichtbaar was dat het om een slecht stuk laan gaat. Voor ons zijn de de redenen om tot kap over te gaan echter meestal wel begrijpelijk.

Als er nieuwe riolering wordt aangelegd volgt er meestal een algehele reconstructie van de weg, waarbij dikwijls de bomen moeten sneuvelen (bijv. Brinkgreverweg). Er wordt daarbij op toegezien dat de nieuwe bomen betere groeimogelijkheden krijgen.

Helaas moeten bomen te vaak wijken voor de bouw van huizen en een betere doorstroming van het verkeer. Dat zijn vaak politieke beslissingen. In het periodieke overleg met de gemeente maken wij regelmatig bezwaar – soms met inschakeling van de rechter – en een enkele keer hebben we daarmee succes. Over het algemeen is onze ervaring dat met name de ambtenaren er alles aan doen om het bomenbestand in Deventer zo goed mogelijk te beschermen.

Met vriendelijke groet,

Bert Zielhuis voorzitter

____________________________

Aan de gemeente:

Geachte raadsleden,

Geschokt constateer ik dat er veel oude bomen in Deventer aan het verdwijnen zijn doordat deze zijn gekapt. Hiervoor komen miezerige boompjes in de plaats of zelfs helemaal niets. Voor 1 grote boom moeten veel kleine bomen teruggeplaatst worden of bomen van een beetje formaat. Waarom worden alle hoge bomen ineens weggehaald?

Een opsomming van aantal bomen die niet alleen mooi in het groene landschap van Deventer stonden maar ook nog eens goed voor ons milieu waren:

  • Brinkgreverweg (staan nu miniboompjes!). De statige uitstraling is hierdoor verdwenen.
  • De oude boom aan de Gravenweg! Dit was een oude prachtige boom die zelfs een paar jaar geleden op de nominatielijst stond van 1 van de prachtigste bomen van Deventer!
  • Een zeer mooie boom in het Banninksbos
  • Boxbergerweg Diepenveen
  • Oerdijk Schalkhaar

Dit is slechts een summiere opsomming.

Graag zou ik willen weten wat de reden is van deze massale bomenkap. Hetgeen ook landelijk te zien is. Is de uitrol van 5 G hier een reden van? Zijn de opkomende Biomassacentrales hier een reden van?

Met vriendelijke groeten, Nicole de Boer

Geachte mevrouw De Boer,

Dank dat u naar het gemeentebestuur uw bezorgdheid toont om het voor Deventer belangrijke thema: ‘bomen en groen’. Het klopt dat er regelmatig bomen gekapt worden in onze gemeente. Het gaat hierbij inderdaad ook om (beeldbepalende) bomen in mooie lanen en straten in stad en de dorpen. De reden hiervan is dat een groot deel van deze bomen niet meer gezond is, ook al kan dat aan de buitenkant soms niet zo lijken. We gaan  dan over tot kap. We willen immers de veiligheid voor ons burgers en gebruikers van wegen en paden garanderen en dat zijn we ook wettelijk verplicht.

Om onveilige situaties voor te zijn en niet alles in één keer te moeten doen i.v.m. ervaren  kaalslag doen we de bomenkap planmatig en soms in de vorm van laanboomverjong als het gaat om straten en lanen. Als uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de bomen in een laan of straat slecht is,  gaan we over tot kap, maar zeker ook herplant zover als dat ook kan. Als er 1 of 2 bomen niet meer gezond zijn dan kappen we die elk afzonderlijk.

Laanboomverjonging geeft in het begin inderdaad een ander beeld (kaalslag en wat u miezerige bomen noemt) omdat veel kleinere bomen teruggeplant worden. We planten die kleine bomen bewust om ze vele jaren te laten staan en uiteindelijk weer uit te kunnen groeien tot de mooie lanen en straten zoals ze er waren voor de kap.

Kap van bomen komt dus voort uit veiligheid en onze wettelijke taak. We kappen niet voor biomassa of uitrol van 5G netwerk.

Tot slot nog het volgende: u heeft zich met uw bezorgdheid tot de raad gewend. Die heeft uw brief voor afhandeling in handen gesteld van BenW. Dat is de reden waarom u van mij een reactie krijgt. Misschien is het voor u interessant om te weten dat het college binnenkort een evaluatie en een nieuw beleidskader voor bomen aan de raad aanbiedt. De raad zal dit zeker in behandeling nemen.

Ik hoop dat we hiermee wat meer inzicht hebben kunnen geven in de afweging om te komen tot kap en herplant.

Met vriendelijke groet,

René van Dijk

Gemeente Deventer

 —————————————————————————————

Geachte heer Van Dijk,

Bedankt voor uw reactie op mijn mail aan de Gemeenteraad waarin ik mijn zorgen uit over de massale bomenkap in en rond Deventer. Ik ben niet de enige die zich zorgen maakt om de kaalslag momenteel in Nederland.

Ik begrijp heel goed dat er soms bomen gekapt moeten worden omdat deze ziek zijn of een gevaar zouden kunnen zijn voor mensen. Toch ben ik er niet geheel van overtuigd of dit altijd het geval is. Ik hoor steeds meer mensen bevestigen dat het goedkoper is om te kappen dan om oude en mooie bomen te willen behouden.

Zo is ook de eeuwen oude moerbei bij Huis Vermeer op het nippertje gered. De kapvergunning was al verleend maar de bomenstichting wist met behulp van een bomenfonds deze boom te redden. Vreemd dat er dus fondsen nodig zijn om bomen te kunnen redden…

Ook de keuze voor miezerige bomen begrijp ik niet helemaal. Voor 1 grote boom zouden heel veel kleine bomen teruggeplaatst moeten worden om CO2 opname gelijk te trekken. Oude bomen halen meer co2 uit de lucht en helpen dus mee aan een beter klimaat. Ik ben een bewoonster geweest van de wijk Graveland waar destijds bewust gekozen is voor wat grotere bomen om zo gelijk een groenere uitstraling te creëren. De bomen aan de Brinkgreverweg doen zeker 20 jaar over om weer een beetje boom te worden.

Graag zou ik willen weten in hoeverre B en W zich nog inhoudelijk bezighoudt met de inhoud van mijn mail en op welke wijze ik inzage kan krijgen in de inhoud van het nieuwe beleidskader voor bomen?

Met vriendelijke groeten,

Nicole de Boer

 ——————————————————————-

Geachte mevrouw De Boer,

Namens het college van Burgemeester & Wethouders was dit de inhoudelijke reactie voor nu. Het concept bomenbeleidsplan wordt zoals gezegd op korte termijn verstuurd aan het college en daarna aangeboden aan de gemeenteraad. Zo snel dit document openbaar is ontvangt u het van mij. Daarin staat nog een keer opgesomd hoe we omgaan met onze bomen, welke afwegingen we maken en tenslotte hoe we naar de toekomst kijken.

Met vriendelijke groet, René van Dijk

Gemeente Deventer

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij het bomenbeleidsplan 2021 – 2030 zoals besloten is door het college en aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.Gedragscode geen excuus voor gemeenten.

Schrijnend als u zo uw best doet voor de vogels en dan ziet dat gemeentewerkers kordaat struiken kortwieken waar nesten of jongen in zitten. Ze zullen misschien claimen dat ze volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode werken en dus voldoende rekening houden met de natuur.

Maar dat is geen excuus. Ook als gemeenten werken met een gedragscode, mogen ze nestelende en broedende vogels niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net als ieder ander, gedragscode of niet.

Huismus jong / Shutterstock

Bomenkapbeleid Deventer

Plannen Deventer

Uitleg Landschap Overijssel: Waarom kappen we bomen

Bezwaarschrift

Bomenkapmeldpunt