Sociaal contract.

Mensen maken gebruik van de voorhanden zijnde voorzieningen en voegen hier hun arbeid aan toe. We moeten toe naar een systeem waarin heldere afspraken met elkaar gemaakt worden waarbij zowel het individu als het land profiteren. Met iedereen die in Nederland gebruik wil maken van de voorzieningen die we hier hebben zoals wegen, woningen, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, wordt een sociaal contract gesloten. Een sociaal contract waarin rechten en plichten geregeld zijn als bij een arbeidscontract. Rechten zoals basisinkomen en het recht op gebruik van de voorzieningen en regelingen in Nederland, maar ook de plichten zoals het verrichten van werk ten behoeve van onze samenleving in een vorm van sociale dienstplicht. De plicht tot het respecteren van de Nederlandse wet en ook de in Nederland gebruikelijke sociale codes.

Rechten:

Degene met wie een sociaal contract gesloten is heeft recht op betaalbare huisvesting, op goed onderwijs, op een goede zorg, op bescherming d.m.v. ons rechtsstelsel, op het gebruik van voorzieningen zoals wegen, politie, brandweer, natuurgebieden, en op een door de overheid betaald basisinkomen.

Plichten:

Degene die aanspraak wil maken op deze rechten is verplicht zich aan de Nederlandse wet te houden, om in Nederland belasting te betalen en is verplicht om ten minste 18 maanden aaneengesloten en 36 maanden opgedeeld in 12 blokken van 3 maanden zich in te zetten in een sociaal maatschappelijk relevante sector middels de SMD (sociaal maatschappelijke dienstplicht).