Sociaal Maatschappelijke Dienstplicht SMD

Iedereen met wie een sociaal contract is gesloten is verplicht tot werk via de sociaal maatschappelijke dienst SMD in een sociaal maatschappelijk relevante sector. Deze sectoren/organisaties zijn door de overheid gecertificeerd als sociaal maatschappelijk nuttige sector. In ieder geval vallen hier onder die sectoren gericht zijn op milieu en natuurbehoud/beheer, ecologische landbouw, onderwijs, zorg, sociale woningbouw, waterbeheer en veiligheid.

De SMD geldt voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en bestaat uit een opleiding door de organisatie zelf van 6 maanden en een werkverband van 24 uur per week gedurende 12 maanden. Indien niet ten minste 4 jaar onderwijs in een Nederlandse onderwijsinstelling is genoten bedraagt de opleiding 8 maanden en het werkverband 16 maanden. Er kan naast de 24 uur p.w. SMD plicht een part-time baan gezocht worden. Of de SMD kan worden aangevuld tot een full-time baan binnen dezelfde organisatie waarin die SMD wordt vervuld.

De SMD is voor iedereen op het moment dat hij/zij 18 jaar wordt. Dit is de primaire SMD. Voor degenen die op latere leeftijd een sociaal contract aangaan begint de primaire SMD op het moment dat het contract wordt aangegaan.

Na het vervullen van de primaire SMD is degene die een sociaal contract is aangegaan verplicht om in de 24 jaren volgend op de primaire SMD 12 blokken van 3 maanden werk via de SMD naar eigen inzicht te verdelen, maar altijd zo dat na 24 jaar de volle 3 jaar is ingevuld (secundaire SMD). Gedurende de secundaire SMD ontvangt de SMD-er 50% van het reguliere loon voor de vervulde functie naast het basisinkomen . In de primaire SMD wordt volstaan met het basisinkomen, dat dan van 20% van de basisinkomennorm (onder de 18 jaar) naar 100% is gegaan. Bij werkloosheid kan ook vervroegd/versneld de secundaire SMD worden vervuld. Er bestaat dan dus recht op werk (in de SMD sector) zolang de secundaire SMD niet helemaal is vervuld. Indien op latere leeftijd weer werkloosheid optreedt terwijl de secundaire SMD i.v.m. eerdere werkloosheid al is vervuld, zijn er geen opties meer voor inkomensaanvulling vanuit  de secundaire SMD en kan gekozen worden om het spaarloon aan te spreken.

De gecertificeerde organisaties mogen maximaal 50% van hun werknemers betrekken uit de SMD.

Iemand die de secundaire Sociaal Maatschappelijke Dienst: SMD  vervult ontvangt gedurende de secundaire SMD 50% van het reguliere loon voor de vervulde functie naast het basisinkomen.