PSG

PSG staat voor Politieke Steun Groep. De PSG heeft tot doel – de naam zegt het al – de politiek te steunen in het nemen en uitvoeren van besluiten die problemen in de samenleving oplossen. Als gereedschap om een goed overwogen politiek standpunt in te nemen vind je op deze site denkrichtingen. Niet als programmapunten maar als steun bij het innemen van een eigen standpunt. Hier onder wel een aantal punten waarvan wij denken dat die in een politiek programma zouden moeten staan. En ten overvloede: PSG wil absoluut géén politieke partij worden.

STATEMENT:

Wij staan voor het behoud van niet minder dan onze aarde. Voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Behoud van de leefbaarheid. Behoud van de natuur. Behoud van onze gezondheid. Behoud van wat ons lief is. Behoud van de mogelijkheid om te genieten van het leven. Behoud van waarden staat niet meer voor oud en niet van deze tijd. Het is het behouden van wat belangrijk is voor de huidige en toekomstige generatie. Zodat ook volgende generaties gelukkig en liefdevol kunnen genieten van het leven.

Inkomen

Het komt steeds vaker voor dat de overheid inkomensondersteuning moet geven. Dat was al zo voor mensen die zelf onvoldoende in staat waren om voor bestaanszekerheid te zorgen. Of voor degenen die onvoldoende inkomen hebben om de huur of de zorgpremie te betalen. Maar sinds een aantal jaren is ook ondersteuning nodig door problemen die zich in de maatschappij voordoen zoals corona, oorlog, milieumaatregelen, energiecrisis, inflatie, sterke prijsstijgingen en ga maar door. Waar het allemaal op neer komt is dat we als land van de ene brandhaard naar de andere rennen om landgenoten te behoeden voor niet te accepteren armoede. Dat kan en moet beter, eenvoudiger en eerlijker. Omdat we het goed nabuurschap willen behouden. Zonder dat de ontvangers van ondersteuning zich moeten schamen of in allerlei bochten moeten wringen om aan te tonen dat ze zielig zijn. Een algemene maatregel die alle andere vervangt. Een maatregel voor iedereen zonder mitsen en maren. Zonder voorwaarden.

 • Iedere Nederlander sluit een sociaal contract af met daarin de rechten en de plichten van zowel de burger als de staat.
 • Elke Nederlander met een sociaal contract krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen dat voor iedereen gelijk is.
 • Toeslagen en uitkeringen worden afgeschaft met uitzondering van bijzondere bijstand.

Werk

 • Elke Nederlander met een sociaal contract is vanaf het 18e jaar verplicht om gedurende 1 jaar sociaal maatschappelijke dienstplicht te vervullen in maatschappelijk essentiële sectoren van de samenleving.
 • Iedereen heeft recht op betaald werk. Mensen die moeilijk aan het werk komen kunnen naast hun basisinkomen betaald werk verrichten in de SMD beroepen.
 • Sociaal maatschappelijk nuttige sectoren kunnen bij een tekort aan arbeidskrachten een beroep doen op arbeidskrachten via de SMD.

Algemeen belang is geen markt

 • De staat krijgt een meerderheidsbelang in sectoren en bedrijven die van algemeen maatschappelijk belang zijn, zoals openbaar vervoer, energievoorziening, gezondheidszorg en zorgverzekeringen, pensioenfondsen, enz.

Energie

 • Zo veel als mogelijk gebruik van energie van eigen bodem.
 • Zonnepanelen op alle huurhuizen.
 • Elke buurt/wijk een eigen buurtbatterij zodat zelf opgewekte stroom niet eerst naar het net hoeft.
 • De staat krijgt weer een meerderheidsaandeel in de NAM.
 • Alle aardbevingsschade in Groningen wordt onmiddellijk en volledig gecompenseerd. Alle huizen in aardbevingsrisico gebieden worden aardbevingsproef gemaakt op kosten van de overheid.
 • Inzetten op kernenergie.

Milieu

 • Op korte termijn transitie naar extensieve (duurzame) landbouw
 • Boeren moeten zich houden aan de nieuw in te voeren GVE (maximum aantal dieren per hectare).
 • Er wordt belasting geheven over de ecologische voetafdruk van producten.
 • De opbrengsten hiervan – voor zover voortkomend uit landbouwproducten – gaan naar de boeren ter compensatie van inkomensderving als gevolg van de GVE.
 • Statiegeld is een schijnoplossing. Met ingang van 2030 wordt alle plastic, waaronder verpakkingen, belast met een relatief hoge milieubelasting. Doel is plasticverpakkingen zover mogelijk terug te dringen.

Wonen

 • Ombouw van leegstaande en onnuttige kantoor- en bedrijfsgebouwen tot flexibele wooneenheden.
 • Elke gemeente moet een aantal woningen (0,1 % van het totale woningbestand) beschikbaar hebben voor tijdelijke bewoning bv als gevolg van echtscheiding.
 • Elke gemeente in Nederland moet plek en voorzieningen reserveren voor vluchtelingen en asielzoekers en wel voor een aantal van 0,1% van de bevolking van die gemeente.

Vervoer

 • Nationalisatie van de NS en Prorail.
 • Het OV wordt voor 2040 verbeterd: meer spoorwegen, meer treinen, meer buslijnen, meer en beter betaald personeel.
 • Voor 2050 moeten de snelwegen aangepast zijn op aansturing van zelfrijdende auto’s.

Kinderen

 • Beide ouders zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor verzorging en opvoeding van hun kind tot het 12 jaar van het kind, tenzij de rechter om dringende redenen anders besluit.
 • Verzorging van de eigen kinderen wordt gezien als werk. Opvang wordt gedaan door de kinderopvang of door de ouders zelf. In dat laatste geval krijgt deze ouder van de partner hetzelfde uurloon als anders aan de kinderopvang betaald zou zijn.
 • Alleenstaande ouder: eigen verzorging van zijn/haar kinderen mogelijk in de kinderopvang als assistent kinderverzorging tegen reguliere betaling. Om dit werk te kunnen doen is een cursus kinderopvang en opvoedkunde verplicht.

Onderwijs

 • De termen hoger of lager onderwijs worden afgeschaft. Voortaan zijn er beroepsgerichte opleidingen, beroepsondersteunende opleidingen en wetenschappelijke opleidingen.
 • Er komt een hoger minimum loon voor uitvoerende beroepen. De financiële waardering voor uitvoerende beroepen en functies wordt groter. Verwacht wordt dat daardoor vaker gekozen wordt voor uitvoerende beroepen i.p.v. voor bull-shit banen. Het personeelstekort in essentiële sectoren zal verminderen.

Buitenland

 • Het aantal woningen en voorzieningen is niet onbeperkt in Nederland. Het aantal vluchtelingen dat hier op meer permanente basis (als statushouder) een plaats kunnen vinden is daarmee ook beperkt.
 • Het zijn veelal de jonge mensen met een opleiding die hun kans op een nieuw leven beproeven in Europa. Juist deze jonge en opgeleide mensen kunnen in het eigen land de kansen van hun land vergroten en daarmee vluchtelingenstromen verminderen. Nederland zal dit mede stimuleren door waar mogelijk woon- en werklocaties te creëren in kansarme landen. Met deze landen wordt hiertoe een contract gesloten waarin geregeld wordt dat het deel van het land waar deze bedrijvigheid gerealiseerd wordt (inclusief woon- en winkelgebied) dezelfde status krijgt als het terrein van de ambassade. Dwz territorium van de Nederlandse staat. Dit geeft Nederland de mogelijkheid en bevoegdheid van dit terrein een veilige zone te maken.

De grondwet

 • Grondwet wijziging: Schrappen van Artikel 6 van de Grondwet.
 • Toevoeging: strafbaarstelling van machtsmisbruik en uitsluiting.
 • Nederland wordt in de toekomst een federale staat, bestaande uit één centrale regering en 3 min of meer autonome gewesten : Oost, West en Zuid.