Politieke oplossingen

STATEMENT:

Wij staan voor het behoud van niet minder dan onze aarde. Voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Behoud van de leefbaarheid. Behoud van de natuur. Behoud van onze gezondheid. Behoud van wat ons lief is. Behoud van de mogelijkheid om te genieten van het leven. Behoud van waarden staat niet meer voor oud en niet van deze tijd. Het is het behouden van wat belangrijk is voor de huidige en toekomstige generatie. Zodat ook volgende generaties gelukkig en liefdevol kunnen genieten van het leven.

Inkomen

 • Iedere Nederlander sluit een sociaal contract af met daarin de rechten en de plichten van zowel de burger als de staat.
 • Elke Nederlander met wie een sociaal contract gesloten is heeft recht op een door de overheid verstrekt basisinkomen. De basisinkomen-norm is 1400,- euro per maand vanaf het 18e jaar.  In de leeftijd van 0 – 18 jaar is het 20% van de basisinkomen norm. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk. Het is individueel voor iedereen en ongeacht relaties of woonsituatie.
 • Toeslagen en uitkeringen worden afgeschaft met uitzondering van bijzondere bijstand.

Werk

 • Elke Nederlander met een sociaal contract is vanaf het 18e jaar verplicht om gedurende 1 jaar sociaal maatschappelijke dienstplicht te vervullen in maatschappelijk essentiële sectoren van de samenleving.
 • Iedereen heeft recht op betaald werk. Mensen die moeilijk aan het werk komen kunnen naast hun basisinkomen betaald werk verrichten in de SMD beroepen.
 • Sociaal maatschappelijk nuttige sectoren kunnen bij een tekort aan arbeidskrachten een beroep doen op arbeidskrachten via de SMD.

Wonen

 • Stimuleren van kleinschalige leefgemeenschappen met de keuzemogelijkheid voor de bewoners om gebruik te maken van gemeenschappelijke voorzieningen waaronder aan de leefgemeenschap verbonden gratis kinderopvang.
 • Ombouwen van leegstaande en onnuttige kantoor- en bedrijfsgebouwen tot flexibele wooneenheden.
 • Elke gemeente moet een aantal woningen (0,1 % van het totale woningbestand) beschikbaar hebben voor tijdelijke bewoning bv als gevolg van echtscheiding.
 • Elke gemeente in Nederland moet plek en voorzieningen reserveren voor vluchtelingen en asielzoekers en wel voor een aantal van 0,1% van de bevolking van die gemeente.

Energie

 • Inzetten op kernenergie.
 • Zo veel als mogelijk gebruik van energie van eigen bodem.
 • Zonnepanelen op alle huurhuizen.
 • Elke buurt/wijk een eigen buurtbatterij zodat zelf opgewekte stroom niet eerst naar het net hoeft.

Milieu

 • Op korte termijn transitie naar extensieve (duurzame) landbouw
 • Boeren moeten zich houden aan de nieuw in te voeren GVE (maximum aantal dieren per hectare).
 • Er wordt belasting geheven over de ecologische voetafdruk van producten.
 • De opbrengsten hiervan – voor zover voortkomend uit landbouwproducten – gaan naar de boeren ter compensatie van inkomensderving als gevolg van de GVE.
 • Statiegeld is een schijnoplossing. Met ingang van 2030 wordt alle plastic, waaronder verpakkingen, belast met een relatief hoge milieubelasting. Doel is plasticverpakkingen zover mogelijk terug te dringen.

Vervoer

 • Nationalisatie van de NS en Prorail.
 • Het OV wordt voor 2040 verbeterd: meer spoorwegen, meer treinen, meer buslijnen, meer en beter betaald personeel.
 • Voor 2050 moeten de snelwegen aangepast zijn op aansturing van zelfrijdende auto’s.

Algemeen belang is geen markt

 • De staat krijgt een meerderheidsbelang in sectoren en bedrijven die van algemeen maatschappelijk belang zijn, zoals openbaar vervoer, energievoorziening, gezondheidszorg en zorgverzekeringen, pensioenfondsen, enz.

Gezondheidszorg

 • Er komt één algemene ziektekostenverzekering voor iedereen. Mensen met een bovengemiddeld inkomen betalen een eigen bijdrage.
 • Geneesmiddelen die in de Nederlandse universiteiten of ziekenhuizen zijn ontwikkeld worden door gepatenteerd op naam van de Nederlandse overheid.

Onderwijs

 • Er komen aparte vak- en beroepsopleidingen. De schoolkeuze is er tussen beroepsgerichte opleidingen, beroepsondersteunende opleidingen en wetenschappelijke opleidingen.
 • Lerarenopleidingen worden belangrijke zelfstandige academies.
 • Extra aandacht voor het belang van groepsprocessen bij leerlingen.
 • De lonen voor werkers in het onderwijs worden aanzienlijk verhoogd.

Buitenland

 • Het zijn veelal de jonge mensen met een opleiding die hun kans op een nieuw leven beproeven in Europa. Juist deze jonge en opgeleide mensen kunnen in het eigen land de kansen van hun land vergroten en daarmee vluchtelingenstromen verminderen. Nederland zal dit mede stimuleren door waar mogelijk woon- en werklocaties te creëren in kansarme landen. Met deze landen wordt hiertoe een contract gesloten waarin geregeld wordt dat het deel van het land waar deze bedrijvigheid gerealiseerd wordt (inclusief woon- en winkelgebied) dezelfde status krijgt als het terrein van de ambassade. Dwz territorium van de Nederlandse staat. Dit geeft Nederland de mogelijkheid en bevoegdheid van dit terrein een veilige zone te maken.

De grondwet

 • Grondwet wijziging: Schrappen van Artikel 6 van de Grondwet.
 • Toevoeging: strafbaarstelling van machtsmisbruik en uitsluiting.

Nederland een Federale staat

 • Nederland wordt in de toekomst een federale staat, bestaande uit één centrale regering en 3 min of meer autonome gewesten : Oost, West en Zuid.